De totaal oplossing voor uw debiteurenbeheer

Algemene voorwaarden

1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

o   “Credit Totaal Management”: de eenmanszaak Credit Totaal Management ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, onder nummer 53108698;

o   “Overeenkomst”: elke tussen Credit Totaal Management en enige wederpartij (hierna te noemen “cliënt”) gesloten overeenkomst waarbij Credit Totaal Management zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten op het gebied van credit management, dit in de meest ruime zin van het woord. Onder “Overeenkomst” is tevens begrepen iedere wijziging en/of aanvulling daarop alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan;

o   “Vordering”: iedere bestaande geldvordering, zowel op in Nederland als in het buitenland gevestigde debiteuren, welke vordering niet in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden is.

2.    Toepasselijkheid van de onderhavige Voorwaarden
Deze Voorwaarden gelden als integraal onderdeel van iedere aanbieding van Credit Totaal Management en iedere overeenkomst met Credit Totaal Management. Aanvullingen op en wijzigingen van een overeenkomst en/of deze Voorwaarden zijn pas geldig wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. Eventuele afwijkende voorwaarden van cliënt en/of derden worden door Credit Totaal Management uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden Credit Totaal Management alleen, indien en zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien enige bepaling van een gesloten overeenkomst en/of van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijft de overeenkomst c.q. blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft een nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepaling Credit Totaal Management een nieuwe bepaling zal vast stellen welke de strekking van de nietige, nietig verklaarde, dan wel vernietigde bepaling zoveel mogelijk nabij komt.

3.    Toepasselijkheid van Specifieke Voorwaarden
Indien Credit Totaal Management met betrekking tot bepaalde werkzaamheden en/of diensten afzonderlijke Algemene Voorwaarden hanteert (hierna te noemen: Specifieke Voorwaarden), geldt het bepaalde in artikel 2 van de onderhavige voorwaarden eveneens voor deze Specifieke Voorwaarden.
De Specifieke Voorwaarden gelden steeds in aanvulling op de onderhavige Voorwaarden. Indien en voor zover de Specifieke Voorwaarden afwijken van de onderhavige Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de Specifieke Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.    Totstandkoming Overeenkomst
Alle aanbiedingen van Credit Totaal Management waaronder begrepen - zonder daartoe beperkt te zijn -, offertes, prijslijsten, brochures e.d., zijn vrijblijvend. Opdrachten aan Credit Totaal Management kunnen alleen worden beschouwd als door Credit Totaal Management aanvaard, indien deze aanvaarding door Credit Totaal Management schriftelijk is geschied. Credit Totaal Management is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, het aangaan van een overeenkomst te weigeren.

5.    Uitvoering
Alle door Credit Totaal Management aangegeven termijnen van uitvoering zijn slechts richtlijnen en naar beste weten vastgesteld. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn kan cliënt geen aanspraak maken op schadevergoeding en kan cliënt de overeenkomst niet ontbinden zonder Credit Totaal Management volledig schadeloos te stellen. Indien Credit Totaal Management bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van cliënt, dan wordt de uitvoeringstermijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de cliënt in gebreke is (gebleven) met de terbeschikkingstelling van de informatie en/of gegevens aan Credit Totaal Management. Blijft de cliënt gedurende een periode van langer dan 30 dagen in gebreke met de terbeschikkingstelling van de door Credit Totaal Management opgevraagde informatie en/of gegevens, dan is Credit Totaal Management gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de cliënt gehouden de door Credit Totaal Management gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst te vergoeden. Credit Totaal Management is onder alle omstandigheden gerechtigd tot een gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering.

6.    Tarieven
De door Credit Totaal Management opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Credit Totaal Management is gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde gerechtigd het overeengekomen tarief te wijzigen. Alsdan is cliënt binnen uiterlijk acht dagen gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief. De beëindigingmogelijkheid geldt niet indien de tariefwijziging een gevolg is van (een) overheidsmaatregel(en).

7.    Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Cliënt is gehouden de in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening te voldoen, tenzij Credit Totaal Management uitdrukkelijk hiermee instemt.  Bezwaren tegen een gezonden factuur dienen binnen de betalingstermijn schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Het maken van bezwaar ontslaat cliënt niet van de verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Credit Totaal Management gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur per maand een rente van 8% aan cliënt in rekening te brengen, als mede de buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het (restant) factuurbedrag met een minimum van € 150,00. Iedere betaling door cliënt strekt allereerst in mindering op de door cliënt aan Credit Totaal Management verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke/executoriale kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door cliënt aan Credit Totaal Management verschuldigd rente(n) en strekt daarna in mindering op de oudst openstaande vordering(en).

8.    Reclames en aansprakelijkheid

1.    Credit Totaal Management zal haar diensten naar beste kunnen verrichten. Desalniettemin kan zij geen garantie verlenen voor de kwaliteit van de door haar geleverde diensten.

2.    Credit Totaal Management zal slechts verplicht zijn om schriftelijk en gemotiveerd aan haar in kennis gebrachte reclames in behandeling te nemen, welke reclame Credit Totaal Management in ieder geval moet hebben bereikt binnen 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis - waarop de reclame betrekking heeft – heeft plaatsgevonden.

3.    Credit Totaal Management sluit behoudens opzet of grove schuld iedere aansprakelijkheid uit voor zover de Wet niet dwingend anders bepaalt.

4.    De aansprakelijkheid van Credit Totaal Management jegens cliënt, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot het totaal van de op grond van de gesloten overeenkomst aan cliënt -in het jaar waarin de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden- gefactureerde en door cliënt aan Credit Totaal Management betaalde bedragen (exclusief BTW), echter in alle gevallen met een maximum van € 10.000,00 per gebeurtenis en met een maximum van € 10.000,00 per jaar. Cliënt wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.

5.    Credit Totaal Management is niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en immateriële schade, zowel bij de cliënt als bij derden.

6.    De cliënt doet afstand van haar recht op schuldvergelijking.

7.    Bij het intrekken van de vordering zal Credit Totaal Management € 35,00 dossierkosten in rekening brengen bij de opdrachtgever vermeerderd met de incassokosten welke in 
       eerste instantie in rekening gebracht zijn bij de schuldenaar, welk per direct opeisbaar zijn bij opdrachtgever, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. 

  9.    Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

1.   Onder overmacht wordt in deze verstaan elke van de wil van Credit Totaal Management onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichting jegens cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid van Credit Totaal Management kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst te voorzien dan wel voorzienbaar was.

2.    Onder “elke van de wil van Credit Totaal Management onafhankelijke omstandigheid” zoals bedoeld in artikel 9.1 worden mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekte verzuim van het personeel van Credit Totaal Management, het door derden niet tijdig aanleveren van materiaal door Credit Totaal Management benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, brand, stormschade, en/of andere natuurrampen alsmede belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie, waaronder begrepen het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

3.    Indien Credit Totaal Management door overmacht niet aan haar verplichting kan voldoen, heeft Credit Totaal Management het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachttoestand dan wel de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.    In geval van overmacht van Credit Totaal Management heeft cliënt geen recht op enige vorm van schadevergoeding, tenzij Credit Totaal Management enig voordeel geniet als gevolg hiervan in de zin van art 6:78 BW. De hoogte van de schadevergoeding is dan gelijk aan het door Credit Totaal Management genoten voordeel.

5.    Credit Totaal Management heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat Credit Totaal Management haar werkzaamheden en/of diensten had dienen te verrichten.

10.  Ontbinding
In geval cliënt één of meer bepalingen van de gesloten overeenkomst, deze Voorwaarden en/of de Specifieke Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Credit Totaal Management gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming van cliënt in de nakoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met de bijkomende gevolgen niet rechtvaardigt. (art 6:265 BW)

11.  Geheimhouding
Alle door Credit Totaal Management aan cliënt verstrekte informatie dient cliënt strikt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met het doel van de gesloten overeenkomst. Het is cliënt sowieso niet toegestaan de informatie te gebruiken voor doeleinden in strijd met de wet, de openbare orde en/of goede zeden.

12.  Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

1.    Op alle aanbiedingen van de zijde van Credit Totaal Management op grond van deze Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

2.    Alle geschillen die met Credit Totaal Management ontstaan zijn, voor zover niet dwingend rechterlijk anders voorgeschreven, onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.