De totaal oplossing voor uw debiteurenbeheer

Privacy Statement

13.   Algemeen
 1. Indien Opdrachtgever en Credit Totaal Management een separate  
    bewerkers)overeenkomst sluiten of hebben gesloten met betrekking tot privacy en het
    verwerken van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit deze separate
    (bewerkers)overeenkomst van toepassing. Bij onverenigbaarheid of strijd met
    bepalingen uit algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de separate
    (bewerkers)overeenkomst.
2. Credit Totaal Management verwerkt binnen de Toepassingen uitsluitend in opdracht van  
   Opdrachtgever persoonsgegevens. Credit Totaal Management wordt in geen geval
   aangemerkt als verantwoordelijke (in de zin van de Wbp) voor de verwerking van deze
   persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens door de Opdrachtgever worden
   verwerkt in het kader van het gebruik van de Toepassingen, kan Credit Totaal Management
   enkel en alleen worden aangemerkt als bewerker van persoonsgegevens.
3. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en
   de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen
   en de Wbp.
4. Credit Totaal Management waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens in
   overeenstemming met deze privacy voorwaarden plaatsvindt.
5. Indien Credit Totaal Management door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend)
   overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever
   van de Overeenkomst,  algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied
   van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk
    wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is
    de Opdrachtgever gehouden Credit Totaal Management te vrijwaren en de
    Opdrachtgever zal Credit Totaal Management alle benodigde bijstand bieden in een
    eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Credit Totaal
    Management daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.


13. Duur, beëindiging en bewaartermijnen
1. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing indien Opdrachtgever gebruik maakt van de
   Toepassingen van Credit Totaal Management.
2. Deze privacy voorwaarden gelden zolang Credit Totaal Management, ten behoeve van
   Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en is niet tussentijds opzegbaar.
3. Credit Totaal Management kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor
   zover ten aanzien van persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor
   zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever nakoming van zijn verbintenissen te
   bewijzen.
4. De accountgegevens en/of persoonsgegevens die gebruikt worden voor het actueel
   houden van de volledige accountgegevens mogen door Credit Totaal Management
   minimaal zeven (7) jaar bewaard worden, dan wel langer indien het account nog
   geactiveerd is. Dit laat onverlet dat Credit Totaal Management zich het recht
   voorbehoud om persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienst naar het oordeel
   van Credit Totaal Management niet langer relevant zijn te verwijderen.
5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie-
   en bewaarplicht van de data en persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking
   stelt aan Credit Totaal Management. De Opdrachtgever dient altijd een eigen kopie (bijv.
   back-up) van deze data en persoonsgegevens beschikbaar te hebben. Credit Totaal
   Management heeft op dit gebied geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk
   voor het mogelijke verlies of de onbereikbaarheid hiervan.
6. Voor de overeenkomst geldt een contractduur van onbepaalde tijd. Beide partijen hebben
   het  recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.


14.Onderwerp, type persoonsgegevens en verwarmingsdoeleinden
1. Credit Totaal Management zal ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens
   verwerken. Credit Totaal Management verwerkt in dit verband in ieder geval de volgende
   persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten van Opdrachtgever: i. Naam, adres,
   woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aanhef, debiteuren en factuurgegevens.
2. Credit Totaal Management zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken
   dan voor de in lid 4 van dit artikel vastgestelde verwerkingsdoeleinden.
3. Credit Totaal Management verwerkt de persoonsgegevens met als doel om:
   a) tot betaling van de door Opdrachtgever via Credit Totaal Management aangeboden
        vorderingen te kunnen komen;   
   of
   b) op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een
        scoringswaarde  vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden
        vastgesteld;
   c) een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere
        problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
   d) teneinde de diensten als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Credit Totaal
        Management uit te kunnen voeren.
4. De door Credit Totaal Management in opdracht van Opdrachtgever te verwerken
   persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, blijven eigendom van
   Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkene.


15. Uitvoering verwerking
 1. Credit Totaal Management is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van
    persoonsgegevens welke hij in het kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in
    deze privacy voorwaarden genoemde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van
    persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Opdrachtgever
    en/of derden is Credit Totaal Management uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
2. Credit Totaal Management zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
    toestemming heeft gekregen van Opdrachtgever en voldaan wordt aan wettelijke
    vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische
    Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen
    passend beschermingsniveau hebben is verboden. Credit Totaal Management stelt
    Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of
    tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering
    geven aan de doorgifte(s) na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
3. Credit Totaal Management zal de persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever
    gescheiden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens derde partijen
    verwerkt opslaan en verwerken.
4. Credit Totaal Management zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en
    in overeenstemming met de op Credit Totaal Management rustende verplichtingen op
    grond van de privacywetgeving, zoals Europese Verordeningen en de Wbp verwerken.


16. Beveiliging persoonsgegevens
 1. Credit Totaal Management past passende technische en organisatorische
    beveiligingsmaatregelen neemt, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee
    gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens,
    ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname,
    verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de
    persoonsgegevens te waarborgen.
2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve
   beveiliging, frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde
   beveiligingsmaatregelen vereist is. Credit Totaal Management zal daarom de
   veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen voortdurend evalueren en
   indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven voldoen aan haar
   verplichtingen.

 


17. Meldplicht datalekken & monitoring
1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht
   datalekken zal Credit Totaal Management Opdrachtgever daarover redelijkerwijs zo spoedig
   mogelijk informeren.
2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is
   geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende
   en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
3. Opdrachtgever zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden
   waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere
   incidenten. Het is Credit Totaal Management niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Credit Totaal Management daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.


18.Geheimhouding
1. Op alle persoonsgegevens die Credit Totaal Management van Opdrachtgever ontvangt
   en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht
   jegens derden.
2. Credit Totaal Management zorgt ervoor dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel
   opgenomen geheimhoudingsplicht.
3. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke
   toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het
   verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de
   verstrekte opdracht en de uitvoering van deze privacy voorwaarden, of indien er een
   wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.


19. Rechten van betrokkenen
1. Credit Totaal Management verleent medewerking aan Opdrachtgever om na goedkeuring
   van en in opdracht van Opdrachtgever:
   a) betrokkenen toegang te laten krijgen tot de hun betreffende persoonsgegevens;
   b) persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;
   c) aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien zij incorrect zijn
       (of,  ingeval Opdrachtgever het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn,
   het feit vast te leggen dat de betrokkene zijn/haar persoonsgegevens als incorrect
   beschouwt).
2. Credit Totaal Management verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan
   Opdrachtgever om de op haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming
   persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van
   persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze
   verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze
   medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Credit Totaal
   Management inbegrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.


20. Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met derden
1. Credit Totaal Management is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens
   derden in te schakelen indien:
   a) Credit Totaal Management dit vooraf schriftelijk heeft aangekondigd; of
   b) Credit Totaal Management hier toestemming van Opdrachtgever voor heeft gekregen; of
   c) Indien het inschakelen van Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de
  opdracht en/of de uitvoering van deze voorwaarden.
2. Credit Totaal Management draagt ervoor zorg dat de betreffende derde(n) tenminste
   dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor Credit Totaal Management in
   deze privacy voorwaarden.
3. Voor het correct uitvoeren van de diensten, schakelt Credit Totaal Management derden in
    en deelt Credit Totaal Management de in opdracht van Opdrachtgever vergaarde
    persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners
    en postverwerkers.
4. Indien de derde die Credit Totaal Management wil inschakelen buiten de EER is gevestigd,
   waarborgt Credit Totaal Management, onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde
   een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de
   zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
5. Credit Totaal Management is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door haar
   ingeschakelde derde(n).
6. In het geval Opdrachtgever Credit Totaal Management verzoekt om een specifieke
   koppeling in een systeem van een derde aan te brengen en Credit Totaal Management
   daarvoor een derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing en is
   Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit direct dan wel
   indirect voortvloeit.
7. Credit Totaal Management kan tevens persoonsgegevens aan Derden verstrekken Credit
   Totaal Management op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht of in verband met
   een wettelijke verplichting de gegevens aan een Derde dient te verstrekken.